Tietosuoja

TIETOSUOJAKÄYTÄNNE

Perho Liiketalousopisto Oy
Perhonkatu 11
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2734201-9

Perho Liiketalousopisto Oy:ssä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta huolehtiminen on osa Perho Liiketalousopisto Oy:n vastuullista toimintaa, riskienhallintaa ja toimintaperiaatteita. Tämä politiikka antaa ohjeita yleisellä tasolla, kuinka toteutamme tietosuojaa. Toiminnallamme pyrimme varmistamaan opiskelijoidemme, henkilökuntamme ja asiakkaidemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvaan sekä siihen, ettei asiattomilla ole pääsyä henkilötietoihin ja ettei tietoja käytettäisi väärin. Tarkempaa tietoa löytyy Perho Liiketalousopisto Oy:n julkaisemista tietosuojaselosteista.

Selosteet
Perho Liiketalousopisto Oy ylläpitää lain ja asetusten vaatimaa selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. Seloste käsittelytoimista on organisaation sisäinen asiakirja.

Tiedottaminen rekisteröidyille
Rekisterinpitäjä on Perho Liiketalousopisto Oy, jonka käyttötarkoitusta varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteröidyille tarjotaan laissa tarkoitettu tai muuten tarpeellinen informaatio henkilötietojen käsittelystä tietoja kerättäessä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muulla tavoin, esim. verkkosivuillamme.

Voimassa oleva tietosuojapolitiikka julkaistaan perho.fi – sivustolla.  Tietosuojapolitiikka päivitetään tarpeen mukaan. Tämän lisäksi Perho Liiketalousopisto Oy:ssä annetaan tarvittaessa sisäisiä ohjeita tietosuoja-asioista.

Tietojen hankinta ja käsittely
Henkilötietojen rekisteröinti perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen.Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Tietojen käyttö kuvataan tietosuojaselosteissa, jotka ovat löydettävissä perho.fi osoitteesta.  Käytettävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan ja tietoja päivitetään henkilöltä itseltään tai luotettavista lähteistä. Kun tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Tietosuoja on huomioitu yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien välisissä sopimuksissa. Perho Liiketalousopisto Oy huolehtii oman henkilöstönsä kouluttamisesta tietosuoja-asetuksen vaatimiin määräyksiin. Perho Liiketalousopisto Oy:n tietosuojavastaava avustaa tietosuoja-asetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tietoja käytetään niitä kerättäessä kuvattuihin tarkoituksiin lainsäädännön kulloinkin sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan vain nimenomaisesti kerrotulla tai laissa mainitulla perusteella ja nimenomaisesti kerrotuille tai laissa mainituille luovutuksen saajille. Joitakin henkilötietoja säilytetään EU:ssa, rekisterinpitäjän sijaintivaltion (Suomi) ulkopuolella. Tietosuoja-asetuksessa kuvattua henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle ei tapahdu.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita Perho Liiketalousopisto Oy käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin on muu säilyttämisvelvoite.

Vastuut
Perho Liiketalousopisto Oy valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista toiminnassaan suorittamalla sisäistä valvontaa, opastusta ja ohjausta. Perho Liiketalousopisto Oy tuottaa ohjeet tarvittavien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden täyttämiseksi eri toiminnoissa.
Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on vastuu tietosuojan toteutumisesta omassa tehtävässään ja omalta osaltaan.

Tietosuojaa valvova viranomainen
Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojavaltuutettu käyttää päätösvaltaa tarkastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa sekä antaa ratkaisuja rekisterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Lisätiedot

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
Pekka Selenius, tietosuojavastaava
09 350 9210
tietosuoja@perho.fi

Rekisterien tietosuojaselosteet

Alumnirekisteri >>


Asiakas- ja alihankkijarekisteri >>


Asiakas- ja sidosryhmärekisteri >>


Kiinteistöjen käyttörekisteri >>


Kirjaston asiakasrekisteri >>


Käyttäjätunnusrekisteri >>


Laatuverkko >>


Suoramaksurekisteri >>


Opiskelijahallintojärjestelmärekisteri >>


Tietoja www-sivuista

Google Analyticsiin kytketyt www-sivustot keräävät automaattisesti ainoastaan sivustojemme vierailijoiden verkkosijainnin tiedot, ei henkilötietoja ja sähköpostiosoitteita. Anonyymit tiedot kerätään, jotta voidaan mitata vierailujen määrää, sivustolla keskimäärin vietettävää aikaa, siellä tarkasteltuja sivuja yms.