LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO

Lähiesimiehen valmennusohjelma

Esimiestyön perusvalmiudet joustavasti työn ohella.

♥ NPS 88 (Net Promoter Score mittaa suositteluhalukkuutta. Erinomaisena pidetään jo lukua 50.)

Lähiesimiehen valmennusohjelma antaa hyvät perusvalmiudet palvelualan esimiestehtäviin. Ohjelmassa keskitytään sisältöihin, jotka antavat opiskelijoille oivalluksia ja työkaluja sovellettavaksi esimiestyön arkeen. Valmennuksessa tuetaan lisäksi esimiehenä kasvamista ja oman esimiesidentiteetin rakentumista, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja ihmisten kohtaamista ja rohkaistaan asiakaspalvelun, laadun ja tuottavuuden arviointiin ja aktiiviseen kehittämiseen.

UUTTA: Nyt lähiesimiestyön ammattitutkinnon voi suorittaa myös baarityöskentelyyn painottuneena, jolloin tutkinto antaa valmiudet erityisesti baarivastaavan tehtäviin. Koulutukseen voit hakea samaa linkkiä käyttäen.

Hakeminen

Tiedot päivittyvät.

Voiko sinusta tulla lähiesimies?

Suosittu lähiesimiehen valmennusohjelma on suunniteltu erityisesti palvelualalla vasta aloittaneille esimiehille sekä työntekijöille, jotka ovat siirtymässä esimiestehtäviin lähitulevaisuudessa. Valmennusohjelmaan voivat hakea aloittelevat esimiehet myös muilta aloilta.

Apulaisravintolapäälliköksi oppi- ja koulutussopimuksella - Hennan opit ja oivallukset Lähiesimiestyön ammattitutkinto -valmennuksesta

Lähiesimiehenä toimiminen

 • Liiketoimintaympäristön analyysin laaja pohdinta, sekä laatiminen läheisen loogisen kilpailijan kanssa.
 • SWOT-analyysi rakentuminen, jonka pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä. Oma henkilökohtainen suunnitelma.
 • Palveluyrityksen kannattava toiminta mm. Kannattavuuslaskelmiin, taseeseen, hinnoittelupäätöksiin, katetuotto- laskelmiin paneutuminen ja kannattavuuslaskelman laatiminen hinnanlaskun jälkeen.
 • Laaja perehtyminen TTK.fi sivuihin. https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut
 • Pätevä perehdyttäjä & osaava ohjaaja. Toimipisteen perehdyttämisen kehittäminen ja uuden yleispätevän perehdytyssuunnitelman luominen. Omaan ohjausfilosofiaan perehtyminen.
 • Esimiehen oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Työlainsäädäntö esimiestyön ohjaajana, tukena ja mahdollistajana. Esimies työnantajan edustajana, oikeus ohjata työntekoa. Esimiehen oikeus ja velvollisuus puuttua ongelmatilanteisiin työpaikalla. Käyty läpi esimerkki tilanteita mm. Irtisanoutuminen, lomautukset, kertyneet työtunnit, tapasaikuttajat, työpaikka kiusaaminen jne.
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot. -Vuorovaikutustaidot lähiesimiestyön perusta, -onnistu vuorovaikutustilanteissa, -johtaja somessa, -johtamisviestintä etänä, -Johtamistyön vuorovaikutuksen erityispiirteitä, -puheenjohtajana kokouksessa. Työkohteessa järjestetty muutamat palaverit, joissa puheenjohtajana.

ASIAKAS PÄÄOSASSA

 • Asiakkaan tarpeet ja palvelupolun laatiminen työkohteeseen. Asiakkaan vaiheet ennen ravintolaan saapumista, asiointi ravintolassa ja maksaminen. Näkemykset asiakkaan kohtaamisesta ja tasavertaisen asiakaspalvelun tärkeys.
 • Asiakaskokemuksen parantaminen palvelumuotoilun keinoin
 • Asiakkuuksien hoitaminen. Laadin raportin asiakkaiden palautteista ja kehitin suunnitelman, kuinka saada uusia hyviä asiakaspalautteita.

ESIMIES KEHITTÄJÄNÄ

 • Kehittämistarpeiden havainnointi ja tunnistaminen
 • Kehittämishankkeen laatiminen työkohteeseen. Suunnitelma perusteluineen laadittu ja toteutettu konseptin muutoksessa.
 • Kehittämistyön johtaminen valmentavan johtamisen keinoin

ESIMIESTYÖN KOKONAISUUS JA OMA POLKUNI

ITSENI JOHTAMISESSA OLEN OPPINUT KUUNTELEMAAN TOISIA TARKEMMIN JA HAVAINNOIMAAN TIETOA KUULEMANI PERUSTEELLA.

Saan oppimani perusteella ehdottomasti enemmän aikaiseksi, laadukkaampaa työjälkeä ja tulosta, kun olen priorisoinut tehtäväni kirjalliseen muotoon.

Hoidan asioita tärkeysjärjestyksessä yksi kerrallaan ja näin ajankäyttöni selkeytyy.

Esimies tekee hyvää työtä silloin, kun oma tiimi pärjää. Perehdyttämisen jälkeen esimiehen läsnäolo ja saatavuus antaa tukea ja selkeyttä tiimille.

Hyvä vuorovaikutus tarkoittaa aitoa läsnäolon taitoa, toisen kuuntelemista, aidosti vastavuoroista keskustelua, jossa molemmat keskustelun osapuolet osallistuvat keskusteluun.

Henkilöiden välisellä vuorovaikutuksella lisätään mm. tuottavuutta ja hyvinvointia

Erityisen tärkeänä pidän esimiehen roolia havainnoida myös mielenterveyteen liittyviä seikkoja, jotka vaikuttavat tiimin jaksamiseen. mm. korona aika on koetellut työympäristöjä ja pakottanut suuriin muutoksiin. Esimiehen tärkeitä ”leadership” taitoja ovat työntekijöiden kannustaminen ja motivointi, jonka tarve on ollut viime aikoina erityisen suuri työhyvinvoinnin kannalta.

Jokaisen tulisi mielestäni oppia vuorovaikutusta toisen henkilön kanssa ja kehittämään sitä päivittäisessä elämässä.

Hyvä esimies viestittää selkeästi tärkeät asiat ja antaa välineitä hyvään viestintään tiimilleen.

Asiakassuhteissa on tärkeää, luoda tasalaatuista asiakaspalvelua ja antaa henkilöstölle sopivat työkalut laaditun asiakaspalvelumallin toteutukseen.

Hyvä perehdytys, muutosten suullinen ja kirjallinen informaatio tärkeää. Paikkakohtainen palvelupolku selkeyttää työntekijöille työnantajan odotuksia ja toiveita työtehtävälle.

Vastuullinen esimies laatii ja päivittää säännöllisin väliajoin yrityksen toimintasuunnitelmaa, markkinointi strategiaa, turvallisuuskansiota ja muita ohjeita. Esimies seuraa toimintaa ja tekijöitä, sekä ohjaa tarvittaessa.

Tuloksellinen esimiestyö on sitä, että oma tiimi pärjää ja onnistuu! Esimies kannustaa ja motivoi työntekijöitä parempiin suorituksiin. Antaa palautetta työstä ja seuraa taloudellisia tunnuslukuja.

Opettaa työntekijöitänsä reflektoimaan omaa toimintaansa.

Tärkeänä oppina pidin perhon koulutuksessa

 1. Kokemusten reflektointi, mitä opin? mitä tunsin?
 2. Tekeminen ja kokeminen
 3. Uusien oivallusten käsitteellistäminen ja oman teorian parantaminen
 4. Uuden teorian testaaminen ja palautteen etsiminen.

Mitä opin asioista, jotka eivät ihan ole menneet suunnitelman mukaan?

Herättää kysymyksen mitä voisin tehdä toisin, paremmin tai tehokkaammin.

Esimiehenä haluan kehittää itseäni jatkuvasti, jolloin aktiivisuus ja hyvä energia tekemiseen säilyy.

Uudet näkökulmat asioihin laajentaa ymmärrystä, kehittää empatia kykyä tarkastella asioita myös toisen tunteiden, ajatusten ja aikomusten kannalta.

Henna Huhtala-Heikkonen | 01.09.2020-28.05.2021

Lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus sisältää

Lähiesimiehen valmennusohjelma muodostuu n. 10 – 14 lähipäivästä, soveltavista oppimistehtävistä ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöissä, aidoissa esimiestehtävissä omalla työpaikalla. Valmennuksen kokonaiskesto on 9 – 12 kk, lähtötilanteen osaamisesta riippuen.

 • Sinun polkusi esimiestyön osaajaksi
 • Esimiestyön peruspilarit
 • Pätevä perehdyttäjä & osaava ohjaaja
 • Esimiestyön oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
 • Palveluyrityksen kannattava toiminta
 • Kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta
 • Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
 • Asiakas pääosassa
 • Esimies kehittäjänä
 • Esimiestyön kokonaisuus & oma polkusi

Koulutuksen hinta

Lähiesimiesvalmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa esimiestyön ammattitaito opitaan ensisijaisesti omalla työpaikalla, nimetyn työpaikkakouluttajan ohjauksessa.

Koulutuksen hinta on 150€.

Jos jäi kysyttävää, ota yhteyttä

Emilia Sorsa
emilia.sorsa(at)perho.fi
0407747530