Sertifikaatit ja laatustandardit

Kestävän kehityksen ohjelmassaan Perho Liiketalousopisto on sitoutunut tu­kemaan hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den kas­vua kes­tä­vään elä­män­ta­paan. Olennaista on, että koulutamme vastuullista kestävän kehityksen ajattelua käytännönläheisesti kaikille Perho Liiketalousopiston opiskelijoille, tuleville ammattilaisille.

Esimerkiksi ope­tus­keit­ti­ös­sämme kiin­ni­te­tään erityistä huo­mi­o­ta raa­ka-ai­nei­den han­kin­taan ja käyt­töön, ener­gi­an ja ve­den ku­lu­tuk­seen, kier­rä­tyk­seen sekä ruo­kien elin­kaa­reen. Kaikkien kouluttamiemme asi­a­kas­pal­ve­li­joiden tulee osata neu­voa asi­ak­kai­taan vas­tuul­lis­esti tuotettujen ja asianmukaiset jakeluketjut läpikäyneiden tuotteiden va­lin­nas­sa.

Mat­kai­lualalla opitaan ohjaamaan asiakkaita tekemään vas­tuul­li­sia ja ekologisia valintoja esimerkiksi kohdemaita ja reittejä valitessaan.

OKKA – sertifikaatti

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö
– OKKA-säätiö sr:n ylläpitämä järjestelmä. Sen kriteerit käsittelevät oppilaitoksen toiminnan ympäristönäkökohtia kuten materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Lisäksi ne koskettavat sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus.

Perho Liiketalousopistolle myönnettiin pe 21.12.2018 oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti.

Portaat luomuun

Portaat luomuun on vapaaehtoinen ohjelma kaikenkokoisille yksityisille ja julkisille ammattikeittiöille, jonka tarkoituksena on auttaa lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden edetä luomun käytössä omaan tahtiin.

Ravintola Perho ja Perho Liiketalousopiston Töölön kampuksen opiskelija- ja henkilöstöravintola Herkku ovat mukana Portaat luomuun -ohjelmassa.

Lisätietoja Portaat luomuun ohjelmasta löytyy täältä.